Disclaimer

Gebruik van de website van HB Support

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie en/of gegevens op deze website.

HB Support wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

HB Support behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan (gedeelten van) de inhoud van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HB Support (hiltje@hbsupport.nl).

Wijzigingen

HB Support behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacywetgeving

In de privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop HB Support, als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met uw persoonlijke gegevens omgaat. HB Support hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.